Regulamin korzystania z serwisu

Na edumaster.pl znajdziecie Państwo różnorodne materiały edukacyjne dla klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Nasze materiały dostępne są tylko online. Przeznaczone zarówno dla nauczycieli i uczniów pomogą w przygotowaniach do egzaminów kończących poszczególne etapy nauczania, jak i w trakcie całego procesu kształcenia. Wszystkie materiały są zgodne z podstawami programowymi danych przedmiotów dla każdego poziomu nauczania oraz z wytycznymi CKE dotyczącymi poszczególnych egzaminów.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 24 czerwca poz. nr 827 ) tam gdzie jest to zasadne i konieczne wg zmienionych regulacji prawnych* i określa zasady korzystania z serwisu www.edumaster.pl
   • W związku z faktem, iż zasadność stosowania przepisów nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 jest w praktyce ograniczona z powodu wykładni jej zapisów
    Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: (…) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.” do transakcji powyżej kwoty 50 zł - określonej w tejże Ustawie niniejszym więc w pozostałych przypadkach tj.: dla kwot transakcji równych lub mniejszych od 50 zł, przyjmuje się, iż zastosowanie w niniejszym Regulaminie będą miały przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną.
  2. Właścicielem serwisu jest Wydawnictwo IDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 97, tel. + 48 12 431 06 75 czynny w godz. 8.00 – 16.00 pon.– pt, posiadające adres e-mail do Biura Obsługi Klienta: bok@edumaster.pl . zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000146166 („Usługodawca”).
  3. Usługodawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku ze świadczeniem usług w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może przeglądać i nabywać oferowane w nim elektroniczne materiały edukacyjne („Produkt”) w dostępny wyłącznie w trybie on-line / a więc wymagający do jego prawidłowego użytkowania połączenia z siecią Internet i może korzystać z nich wyłącznie na użytek własny na zasadach określonych w Regulaminie..
  5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Wydawnictwa IDEA Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie i podlegają ochronie prawnej.
 2. ZAWARCIE UMOWY I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA W FORMULARZU REJESTRACYJNYM

  1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptację Regulaminu („Rejestracja”). Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług („Dane Osobowe”). Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z odstąpieniem od zawarcia Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub podania przez tego użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych w ramach wypełnianego formularza rejestracyjnego („Dane Osobowe”).
  2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych osobowych w tym poprawnego adresu poczty elektronicznej tzw.: adresu e-mailowego.
  3. Poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usług, a także do celów badania rynku, preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przekazane Usługodawcy. Po zakończeniu świadczenia Usług, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Poprzez oznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu rejestracyjnym użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów systemowych, a także niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, wysłanych przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy Rejestracji do Serwisu, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę usług objętych niniejszym Regulaminem.
  5. W związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane należące do Podstawowych Danych Osobowych:
   1. (opcjonalnie) imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. hasło dostępu do Konta (zgodnie z § 3 poniżej)
   4. status (nauczyciel/autor lub uczeń/użytkownik)
   5. dane zamieszkania ( jedynie wtedy gdy ich podanie było uwarunkowane koniecznością wystawienia rachunku/faktury dla użytkownika)
  6. Wyłącznie za zgodą użytkownika, w trybie niniejszego § 2 ust. 3, Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe użytkownika:
   1. Informacje o płci,
   2. Rok urodzenia,
   3. Kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania
   4. informacje o zatrudnieniu w danej szkole (w przypadku użytkowników rejestrujących się jako nauczyciel/autor
   5. informacje o nauczanym przedmiocie/ach.
  7. Po zakończeniu Rejestracji użytkownik może w każdym czasie wyrazić lub odwołać zgodę, o której mowa w § 2 pkt. 3 i 4 poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta Usługodawcy na adres bok@edumaster.pl.
  8. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom że z uwagi na charakter Usług świadczonych przez Usługodawcę, nie może od umowy odstąpić, a jedynie ją rozwiązać na zasadach określonych w § 8 punkt 1.
 3. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu mail, podanego w formularzu rejestracyjnym („Konto”). Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym i umożliwia mu dokonywanie zakupów, przechowywanie i bieżące korzystanie z udostępnionych Użytkownikowi Produktów.
  2. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła, które użytkownik ustala we własnym zakresie podczas Rejestracji w Serwisie. Login do systemu to nazwa adresu poczty elektronicznej, podanego podczas Rejestracji. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, wówczas po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy, użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas Rejestracji w Serwisie.
  4. Konto jest niezbywalne tzn.: nie wolno danych dostępowych do konta odsprzedawać czy odstępować osobom trzecim, bez względu na formę odstąpienia, w tym formę nieodpłatną
  5. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasła do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
  6. Użytkownik zobowiązuję się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo autorskie”).
  8. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, czyli przeglądarką internetową oraz programem do obsługi swojego konta poczty internetowej.
   • Niniejszy regulamin nie narzuca typu stosowanej przeglądarki internetowej , jednakże dla uzyskania jak największej interoperacyjności Produktów i Serwisu z posiadanym przez użytkownika sprzętem i oprogramowaniem, zaleca się stosowanie najnowszych i uaktualnionych wersji przeglądarek internetowych będących kompatybilnymi z Serwisem a więc:
    1. dla urządzeń stacjonarnych. laptopów i palmtopów są to przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
    2. dla urządzeń mobilnych dotykowych są to: przeglądarki natywne /wbudowane/ i przeglądarka Google Chrome
    3. a także stosownie do minimalnych wymagań technicznych ww. przeglądarek: posiadanie urządzenia stacjonarnego i/lub przenośnego i/lub mobilnego dotykowego spełniającego minimalne wymagania techniczne określone przez jego producenta.
   • Zalecane minimalne wymagania techniczne dla oprogramowania systemowego urządzeń służących do użytkowania Produktów będące kompatybilne z Serwisem to:
    - dla urządzeń stacjonarnych, laptopów , palmtopów (i części tabletów z systemem Microsoft Windows):
    1. system Microsoft Windows w wersji XP lub wyższej
    2. system Mac OS X w wersji 10.8 lub wyższej
    - dla urządzeń mobilnych dotykowych ( np.: tabletów, smartfonów):
    1. system Android w wersji 4.0 lub wyższej
    2. system Apple iOS w wersji 5.1.1 lub wyższej
   • Zaleca się posiadanie karty dźwiękowej zgodnej z posiadanym urządzeniem dla tych Produktów w których występują:
    1. pliku dźwiękowe (obsługiwany format to pliki audio MP3) i/lub
    2. pliki wideo (odtwarzane w formie streamingu online)
 4. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i blokad w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu, w tym zamieszczania i dystrybucji przez użytkownika treści naruszających prawo, dobra osób trzecich oraz dobre obyczaje.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym użytkownika.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu Usług.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie (świadczenie) Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie (świadczenie) Usług, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetu.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez użytkownika w ramach korzystania z Usług.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie loginu lub hasła użytkownika umożliwiającego korzystanie z Serwisu oraz za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 5. ZAMÓWIENIE

  1. Złożenie zamówienia następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
   • Zamawiane Produkty ze względu na swoją specyfikę mają charakter dostępu czasowego.
   • Czas dostępu (np. liczony w miesiącach) na jaki dany Produkt jest oferowany użytkownikowi do korzystania z niego jest czytelnie podany w Serwisie przy każdym z zamawianych Produktów z osobna przed i w czasie dokonywania jego zakupu.
   • Zakres funkcjonalności treści cyfrowych oferowanych w ramach Produktu klient zobowiązany i/lub uprawniony jest sprawdzić we własnym zakresie korzystając z funkcjonalności DEMO dostępnej dla każdego Produktu będącej w praktyce okrojoną pod względem ilościowym jego wersją.
  2. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto.
   • Ze względu na charakter oferowanego Produktu (oferowana jest wyłącznie forma elektroniczna Produktu dostępna w trybie połaczenia online), nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dostawy zamówionych w Serwisie Produktów.
  3. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności dla danego zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie.
  4. Po wyborze sposobu płatności może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych regulaminach świadczenia usług przez te podmioty („Podmiot świadczący usługi płatnicze”).
  5. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.
  6. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
  7. Zasady dokonywania płatności za złożone zamówienia zawarte są w §7 - „Formy płatności”
 6. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem autorskim.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów nieupoważnionym osobom trzecim, a także dbania o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich praw autorskich do udostępnionych Mu Produktów. Użytkownika obowiązuje m.in. zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania w inny sposób materiałów udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem tych materiałów dla których wyraźnie zaznaczono zgodę na wykonywanie kopii.
  4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2, Usługodawca wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Usługodawca może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danego Produktu.
 7. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
   1. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji transakcji zakupowej
   2. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)

    ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.

    ePrzelewy:
    • Płacę z inteligo (inteligo)
    • mTransfer (mBank)
    • MultiTransfer (MultiBank)
    • Płacę z iPKONET
    • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
    • Przelew z BPH (Bank BPH)
    • Płacę z iPKO (PKO BP)
    • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
    • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
    • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
    • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
    • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
    • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
    • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
    • Płać z ING (ING Bank Śląski)
    • Credit Agricole Bank Polska S.A.
    • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
    • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
    • Alior Sync
    • Invest Bank S.A.
    • Płacę z IKO
    • Przelewy półautomatyczne:
    • Deutsche Bank Polska S.A.
    • Invest Bank S.A.
    • Raiffaisen Bank Polska S.A.
    • Bank Pocztowy S.A.
    • Bank Spółdzielczy we Wschowie
    • Millennium Bank S.A.
    • Credit Agricole Bank S.A.
    • Bank DnB Nord Polska S.A.
    • Bank PKO S.A.
    • Inteligo Services
    • Bank Zachodni WBK S.A.
    • Bank Pekao S.A.
   3. kartą płatniczą.
    • Karty płatnicze:
    • Visa
    • Visa Electron
    • MasterCard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
   4. przelewem "tradycyjnym" w oddziale banku, poczty, itp. na wskazany nr konta bankowgo Sprzedawcy z podaniem : nr zamówienia i adresu mailowego Kupującego

   Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem bądź poprzez dodanie do Panelu płatności innych/nowych form i możliwości dokonywania płatności.
  3. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 8. ZWROTY I REKLAMACJE

  Zwroty
  1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu ) dni od daty dokonania i opłacenia zakupu, daty będącej jednocześnie datą odbioru przesyłki, (dla zamówień przekraczających kwotę 50 zł ) zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub (dla zamówień nieprzekraczających kwoty 50 zł) zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).:
  2. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
  3. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego Produktu , o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, tzn.: w przypadku Produktów cyfrowych oferowanych w Serwisie - gdy nie został jeszcze wykorzystany kod aktywacyjny zakupionego produktu. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
  4. Do rozwiązania Umowy Kupujący może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
  5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Kupującego informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem ustawowego terminu 14 dni.
  6. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Produktu/ów i/lub Serwisu sprzedawcy.
  7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym, co jednocześnie skutkuje likwidacją konta Klienta i brakiem Jego dostępu do usług Serwisu.
  Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Produktów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 5 dni licząc od dnia zakupu/odebrania przesyłki.
  2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Produktów i Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupojącego.
  3. W celu umożliwienia realizacji w praktyce powyższego zadania Kupujący winien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pisemnie na adres korespondencyjny sprzedawcy, telefonicznie wgodzinach urzędowania lub na adres e-mail: bok@edumaster.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Produktów i/lub Serwisu.
  4. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących oferowanych Produktów i/lub świadczenia usług Serwisu przewidzianych w Regulaminie.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
  6. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
  7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
  8. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w ww podanym terminie tj.: 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia dotyczącego reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

  Wzór Odstąpienia od Umowy

 9. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
  2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
  5. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na pełne dysponowanie wszelkimi podanymi przez niego danymi jak i danymi zbieranymi przez Serwis o użytkowniku w celu prawidłowego świadczenia Usług. Dane o których mowa będą przetwarzane przez Administratora Usług oraz usługi i narzędzia pomocnicze takie jak Narzędzia Google, w tym m.in.: Universal Analytics, AdWords, AdSense i podobne im narzędzia informatyczne, administracyjne, analityczne i/lub statystyczne poprawiające jakość funkcjonowania Serwisu. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na świadczenie rzeczonych usług w zakresie określonym przez Administratora Danych Osobowych oraz w zakresie wymaganym przez niniejsze usługi i narzędzia pomocnicze.
 10. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Rozwiązanie Umowy przez użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Usługodawcy: Wydawnictwo IDEA sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz jego kopii drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta: bok@edumaster.pl. Użytkownik powinien załączyć żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych. W przypadku złożenia przez użytkownika oświadczenia, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Usługodawcy oświadczenia złożonego w formie pisemnej i wysłanego za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres Usługodawcy.
  2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę nastąpi, jeżeli użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiłuje używać Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, włamuje się lub usiłuje się włamać na serwery Serwisu. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na podmiot powiązany z Usługodawcą.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz w Serwisie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  3. Informacja o zmianie regulamin i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu.
  4. Formularz Odstąpienia od Umowy - - LINK.
  5. Dokumenty inne niż wymienione w tym dokumencie nie stanowią części Regulaminu.
  6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika/Kupującego na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem/Klientem dotyczące świadczenia usług sprzedaży produktów cyfrowych w ramach Serwisu w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
  8. Regulamin niniejszy może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez Sprzedającego przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na witrynie Serwisu www. Edumaster.pl lub poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika/Kupującego podany podczas jego rejestracji w Serwisie.
  9. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika/Kupującego, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży on oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
Załóż darmowe konto

W serwisie edumaster.pl wykorzystujemy pliki cookies do poprawy Twojego doświadczenia w korzystaniu z naszej strony oraz w celach związanych z promocją i reklamą Produktów. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności , która jest częścią regulaminu serwisu Edumaster.pl.

Rozumiem